หน้าที่และความรับผิดชอบ

                      
                       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี เป็นจุดปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคของกรมตรวจบัญชี
          สหกรณ์รับผิดชอบงานในส่วนภูมิภาค อันได้แก่ 

          งานวางรูปแบบบัญชี เพื่อให้คำแนะนำและให้บริการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนใหม่
          หรือมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงรูปแบบบัญชี การจัดประเภทบัญชีแบบฟอร์มเอกสาร และ
          สมุดบัญชีเพื่อการบันทึกการควบคุมและรายงานผลของรายการต่างๆ ทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน
          รายได้และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับธุรกิจ

          ตรวจแนะนำการเงินการบัญชี ให้สถาบันเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ตามนโยบาย
           ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้สถาบันเกษตรกรสามารถจัดทำบัญชี และจัดทำงบการเงินได้เอง
           อย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ รวมทั้งใช้งบการเงิน ให้เกิดประโยชน์ในด้านการบริหารงาน
           ได้ตามควร 

           ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
           และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กับตามระเบียบและคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
           ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบัติงานสอบบัญชี

           ช่วยเหลือแนะนำและติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดที่ตรวจพบ เกี่ยวกับการเงินการบัญชี
           ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

           ดำเนินการประสานงานการให้การศึกษาอบรมการบัญชีขั้นพื้นฐานสำหรับสมาชิกชั้นนำ 
            ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
อบรมการบัญชีชาวบ้าน อบรมการบัญชีอย่างง่ายแก่เกษตรกรทั่วไป
            ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาอบรมด้านการเงินการบัญชี 

           ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบควบคุมทางธุรกิจวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการจัดการ และ
            ควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาอบรมและการปรับปรุง
            การบริหารงาน จัดทำข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

           งานบริหารทั่วไปและประสานงาน กับหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

           ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

 

 

เมนู บริการ บริการ
Copyright © 2016 by Saraburi Cooperative Auditing Office | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี 437/8 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
Tel 0 3635 1809 Fax 0 3635 1810
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าduty